ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ปัจฉิมนิเทศ
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค