วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562  โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานอนุรักษ์วิถีถิ่น มีการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความเป็นพลโลก  ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ

วิสัยทัศย่อย
   1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศทางวิชาการ
   2.  ผู้เรียนสืบสานอนุรักษ์วิถีถิ่นและภูมิปัญญา
   3.  ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ
   4.  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   5.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
   6.  ครูเป็นผู้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
   7.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
   8.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
   9.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ปรัชญา
ปรัชญา
       มีสุข  ดี  เก่ง