พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
    2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักษ์  เข้าใจความเป็นไทย และความเป็นมาตรฐานสากล
    3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
    4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
    5.  ส่งเสริมและพัฒนาครูผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    6.  ส่งเสริมและพัฒนา ให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
    7.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ยี่สอง  

พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
       1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
       2.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักษ์ เข้าใจความเป็นไทย และความเป็นมาตรฐานสากล
       3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
       4.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
       5.  ครูได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้
       6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
       7.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       8.  สถานศึกาาส่งเสริมอัตลักษณ์ (ภาาาจีน)
       9.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง