คณะผู้บริหาร

นายอุทัย บุญสะอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา