ผลงานนักเรียน
ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน

I CAN DO

โรงเรียนฮั้วเฉียวขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลทุกคน

มาดูกันค่ะ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ว่าน้องคนเก่งฮั้วเฉียว2 ได้รับรางวัลอะไรกันบ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

1. การแข่งขันวิชาการภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนอุดรวิทยา ต.หมากแข้ง     อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 15-16 กันยายน 2560  ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 เหรียญ

          1.1 การแข่งขันสุนทรพจน์จีน ทั้งหมด 3 เหรียญ

               รูป           ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เด็กหญิงปภาวี  ล้อพงษ์พาณิชย์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             รูป          ได้รับรางวัลเหรียญทอง  นางสาวฝนทิพย์  สงวนรักษ์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน      นางสาวมาลินี  ศรีละออน          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                       

          1.2 การแข่งขันร้องเพลงจีน ทั้งหมด 3 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    เด็กหญิงกรกนก นะที              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง   นายภูรินทร์  ขันชัย                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  นางสาวพลอยมณี  แสงนิล     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

         

          1.3 การแข่งขันเล่านิทานจีน ทั้งหมด 5 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงกฤษณา  พลเยี่ยม      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    เด็กหญิงรชนก  ตั้งมิตรประชา    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    เด็กหญิงขวัญจิรา  อิโต้           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง   นางสาวพันธกานต์ เลิศรุ่งพาณิชย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นายทศวรรษ  เรืองบุญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

         

          1.4 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ทั้งหมด 4 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงปราณพร มูลน้อยสุ     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง       เด็กหญิงกนกวรรณ ทัฬหรัตน์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง  นางสาวพัชราพร  เจียรกุล          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    นางสาวกันธิมา  ศรีวะรา          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

          1.5 การแข่งขันท่องบทกลอนจีน ทั้งหมด 2 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงอารียา  โกศัลวัฒน์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นายปิยพัทธ์  คาโบ              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

           

2. การแข่งขันแปล-ล่ามไทยจีน-จีนไทยสองภาษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ                             โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 เหรียญ   

               
                รูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา

                   นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

              รูป ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา               

                   นายจิรวัฒน์ พลสวัสดิ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

          กลุ่มสาระภาษาไทย   

            การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 วันที่ 12 กันยายน 2560   ที่สนามโรงเรียนอาเวมารีอา ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงปุณิกา  ปทุมวัน              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงพิชญาภา  ทองอ่อน         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงธมนวรรณ  เสงี่ยมจิตต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกิตติยาพร พรหมมาศ       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงรชนก  ตั้งมิตรประชา       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงสุริวิภา โชคชัยธนพัฒน์     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

           

            กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ   

            1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 วันที่ 12 กันยายน 2560   ที่สนามโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1

                   เด็กหญิงสุทธดา อรุณพงษ์          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

              รูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1

                   นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

           

            2. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ-จีน ระดับประเทศ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ครั้งที่1 ในรายการแข่งขัน       IEI's National Competition in English & Chinese 2017 (INCEC2017) โดยสถาบันนานาชาติ มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 เหรียญ

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu speech

                   เด็กหญิงวรันธร  แสนทวีสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        

              รูป ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน Story telling

                   เด็กชายคริสโตเฟอร์  เดอร์ครูซ    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       

           

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

            การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว และแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  ที่สนามโรงเรียนอาเวมารีอา 

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,11:22   อ่าน 245 ครั้ง